MENU

O szkole

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY W JURKACH

Ta strona może zawierać podstawowe informacje na temat Twojej szkoły. Można je zmienić w każdej chwili. Opis sposobu dokonywania zmian znajduje się tutaj: http://help.edupage.org/

 

 

STOWARZYSZENIE  RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY W JURKACH DZIAŁA OD 13 GRUDNIA 2012 ROKU.

OD  31 STYCZNIA 2013 ROKU UZYSKAŁO WPIS DO KRS.

NR KRS: 0000447124,

NIP: 741-21-25-565

POWSTAŁO W CELU PROWADZENIA ZLIKWIDOWANEJ PRZEZ RADĘ GMINY MORĄG SZKOŁY PUBLICZNEJ JAKO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JURKACH

 

 

WYBRANY ZARZĄD:

PREZES: ADAM SARNIAK

Z-CA PREZESA: BEATA KORZEC

CZŁONKOWIE: BEATA SACEWICZ, IZABELA KOWALCZYK

 

 

 

 

STATUT
STOWARZYSZENIA
RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY W JURKACH

TEKST JEDNOLITY NR 2

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły w Jurkach, w dalszej części statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Nazwa Szkoła oznacza szkoły i zespół wychowania przedszkolnego prowadzone przez Stowarzyszenie w Jurkach Gmina Morąg.
 3. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy „Stowarzyszenie w Jurkach”.

 

§ 2

 1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.
 2. Stowarzyszenie jest trwałym, apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym na czas nieokreślony dla niesienia bezinteresownej pomocy szkołom i ich uczniom o celach non profit.

 

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Jurki.

 

§ 4

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami), ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2004 roku -/Dz.U.2003/96/873 ze zmianami oraz niniejszym Statutem.

 

§ 5

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych.
 3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie chroniona.
 4. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji krajowych i międzynarodowych na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie jest to sprzeczne z prawem, a w szczególności nie narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
 5. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. ścisłe współdziałanie z organami Szkoły,
 2. wspomaganie działalności edukacyjnych Szkoły w Jurkach, udzielanie wszechstronnej pomocy Szkole w realizacji jej zadań,
 3. zakup pomocy dydaktycznych, książek i przyborów szkolnych,
 4. organizowanie kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych, warsztatów twórczych, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych, fotograficznych i filmowych oraz innych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,
 5. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 6. ochrona i promocja zdrowia,
 7. organizowanie lub wspieranie alternatywnych form wychowania przedszkolnego,
 8. działalność charytatywna na rzecz uczniów Szkoły  w Jurkach, będących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych tych dzieci,
 9. działalność na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.
 10. wykreślono
 11. inna działalność charytatywna,
 12. wykreślono
 13. nawiązywanie i utrzymywanie więzi łączących absolwentów, uczniów, nauczycieli, sympatyków Szkoły oraz mieszkańców Jurek,
 14. działanie na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa kulturowego Jurek i okolic oraz pielęgnowania tradycji Szkoły przez promowanie działalności i jej osiągnięć  oraz pracy i życia jej wybitnych absolwentów,
 15. wykreślono
 16. wykreślono
 17. wykreślono
 18. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 19. działalność wspomagająca rozwój demokracji bezpośredniej, wspólnot i społeczności lokalnych,
 20. działalność w zakresie ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego,
 21. wykreślono
 22. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności Państwa Polskiego,
 23. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 24. promocja i organizacja wolontariatu,
 25. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo inne organizacje pożytku publicznego,
 26. wykreślono
 27. organizowanie i finansowanie wycieczek szkolnych i wypoczynku dla dzieci,
 28. fundowanie stypendiów,
 29. pozostała działalność na rzecz społeczności lokalnej.

 

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. inspirowanie, aktywizację i organizację środowiska absolwentów oraz mieszkańców Jurek i okolic,
 2. poszukiwanie sponsorów wspierających działania Stowarzyszenia,
 3. pomoc w organizowaniu uroczystości państwowych, religijnych, jubileuszowych i koleżeńskich w Szkole i w środowisku lokalnym,
 4. gromadzenie i aktualizowanie informacji o wybitnych absolwentach Szkoły, Jurek i okolic oraz ich losach,
 5. współdziałanie z władzami, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
 6. współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej, funduszami i instytucjami oraz organami Szkoły na rzecz rozwoju szkoły w Jurkach,
 7. współpracę z placówkami i instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, religijnymi,
 8. organizowanie imprez, w tym promocyjnych, zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych, wyjazdów i wycieczek oraz wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, konferencji i, doradztwa i innych,
 9. prowadzenie usług związanych z posiadanym i dysponowanym majątkiem na rzecz mieszkańców Jurek i okolic,
 10. prowadzenie działalności publikacyjnej i informacyjnej,
 11. gromadzenie środków finansowych i rzeczowych pochodzących z dobrowolnych świadczeń osób, darowizn i pomocy finansowej od stowarzyszeń, fundacji, funduszy europejskich, organizacji spółdzielczych, zawodowych, samorządowych, przedsiębiorstw, ofiarodawców krajowych i zagranicznych, z imprez i zbiórek publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań podejmowanych przez Stowarzyszenie, społeczne komitety pomocy szkole i samą szkołę,
 12. organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji oraz pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych,
 13. promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć,
 14. kształtowanie świadomości ekologicznej oraz działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
 15. szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury,
 16. zakładanie i prowadzenie placówek takich jak: świetlice dla dzieci, kluby dla młodzieży, grupy wsparcia,
 17. organizowanie osób i środków dla realizacji przyjętych celów,
 18. organizowanie różnych form letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych.

 

§ 8

W ramach prowadzonej działalności statutowej Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego polegającą na:

 1. podejmowaniu działań na rzecz ogółu społeczności Jurek i okolic ze szczególnym uwzględnieniem społeczności szkolnej w Jurkach i okolicach, w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
 2. udzielaniu wszechstronnej pomocy Szkole w realizacji jej zadań edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych,
 3. organizowaniu pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 4. zakładanie i prowadzenie placówek takich jak: świetlice dla dzieci, kluby dla młodzieży, grupy wsparcia,
 5. propagowaniu działalności kulturalno-oświatowej wśród społeczności lokalnej przez wystawianie przedstawień artystycznych, organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, pokazów, przedstawień teatralnych,
 6. działaniach na rzecz polepszenia warunków kształcenia dzieci i młodzieży,
 7. mobilizowaniu społeczności lokalnej wokół problemów kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży,
 8. organizowaniu zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów i wycieczek oraz wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, konferencji i doradztwa.

 

§ 9

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków i wolontariatu.
 3. Stowarzyszenie zatrudnia dyrektora Szkoły, nie może zatrudniać innych pracowników.
 4. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może korzystać z płatnych usług zewnętrznych.
 5.  Dochód z działalności odpłatnej służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych.

 

 

 

 

Rozdział III

Członkowie  Stowarzyszenia


§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

 

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski lub cudzoziemiec, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych:
 1. złoży deklarację członkowską na piśmie,
 2. przedstawi pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być wszystkie osoby fizyczne, prawne krajowe i zagraniczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które podzielają cele Stowarzyszenia i przyczyniają się do ich realizacji za pośrednictwem Stowarzyszenia bądź we współpracy z nim, udzielają Stowarzyszeniu pomocy materialnej, organizacyjnej i innej.
 2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia i jego działalności.

 

§ 12

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 13

Nadanie tytułu członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu lub 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

§ 14

Członek zwyczajny posiada prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyboru do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania na cele statutowe z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. uczestniczenia w działaniach Stowarzyszenia,
 4. prawo zgłaszania wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.

 

§ 15

Członek zwyczajny jest zobowiązany:

 1. aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i realizować jego cele,
 2. przestrzegać Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Zarząd na początku każdego roku kalendarzowego.

 

§ 16

 1. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo członków zwyczajnych z wyjątkiem praw wyborczych oraz prawa głosu stanowiącego w obradach władz Stowarzyszenia. Członkowie honorowi mają nadto prawo brania udziału z głosem doradczym w posiedzeniach wszystkich organów Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§ 17

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi, zgłoszenie rezygnacji nie zwalnia z obowiązku uregulowania zaległych składek członkowskich,
 2. śmierci osoby, która ma statut Członka,
 3. wykluczenia przez Zarząd w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia Statutu, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia, nieusprawiedliwionego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 12 miesięcy, prowadzenia działalności konkurencyjnej względem Stowarzyszenia, czyn godzący w cele Stowarzyszenia i Stowarzyszenie,
 4. wykluczenia przez Zarząd na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,
 5. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 6. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 

§ 18

 1. Decyzje określone w §17 ust.3 i 4 podejmuje Zarząd i powiadamia Członka, który w terminie do 14 dni od daty powiadomienia może się odwołać do Walnego Zebrania, uchwała Walnego Zebrania członków jest ostateczna.
 2. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie wykluczony członek ma zawieszone swoje prawa i obowiązki w Stowarzyszeniu.

 

Rozdział IV

Struktura Organizacyjna


§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 20

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz do końca czerwca każdego roku, sprawozdawczo-wyborcze w terminie co najmniej na miesiąc przed upływem kadencji władz.

 

 1. Walne Zebranie prowadzi przewodniczący każdorazowo wybrany przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 2. Członek ustępujących władz nie może kierować obradami Walnego Zebrania Członków.
 3. Obrady protokołuje, każdorazowo wybrany przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym, sekretarz.
 4. Protokoły z zebrań Walnego Zebrania podpisują przewodniczący i sekretarz.

 

§ 21

 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku, a Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze raz na 5 lat.
 2. Zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania dokonuje Zarząd lub osoba przez niego wyznaczona w formie pisemnej, mailowej, telefonicznej lub bezpośrednio powiadamiając Członka - z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemne umotywowane żądanie co najmniej 1/3 Członków zwyczajnych,
 4. nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane nie później niż w ciągu 6 tygodni od daty złożenia wniosków wymienionych - w § 21 pkt. b i c.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 22

W Walnym Zebraniu udział biorą:

 1. z głosem stanowiącym - Członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym - Członkowie wspierający i honorowi.

 

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. wykreślono
 3. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów,
 4. określanie wartości majątku  i  górnej granicy zobowiązań finansowych zaciąganych przez Zarząd Stowarzyszenia,
 5. wybór i odwołanie Prezesa Zarządu,
 6. wybór i odwołanie członków Zarządu
 7. uchwalanie Regulaminu Prac Zarządu,
 8. wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,
 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 10. ustalanie wysokości składek członkowskich, opłat wpisowych oraz innych świadczeń,
 11. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
 12. rozpatrzenie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia i jego władze,
 13. udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej - absolutorium Zarządowi,
 14. podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia,
 15. podejmowanie uchwał w sprawie rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie,
 16. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
 17. nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego,
 18. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
 19. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

 

§ 24

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest wybierany przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. wykreślono
 3. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
 4. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
 5. Każdy Członek  Zarządu powołany przez Walne Zgromadzenie może zrezygnować z pełnienia funkcji składając rezygnację do innego Członka Zarządu który jest zobowiązany poinformować o tym pozostały Zarząd.

 

§ 25

 1. W skład Zarządu wchodzą od 4 do 5 osób: Prezes i pozostali trzej członkowie zarządu wybierani są przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.
 2. Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika mianuje wybrany Prezes Zarządu.
 3. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jego składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób nadużył zaufania członków Stowarzyszenia w związku z działalnością Stowarzyszenia.
 4. Uzupełnienie składu Zarządu w czasie kadencji może nastąpić w drodze przyjęcia kandydata, który w wyborach na Walnym Zebraniu Członków uzyskał największą liczbę głosów po wybranym Członku Zarządu. Uzupełnienia dokonują pozostali Członkowie Zarządu.

 

§ 26

 1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje bieżącą działalnością zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania.

 

§ 27

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

 1. realizowanie zadań, wynikających ze Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania,
 2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem do wartości ustalonej każdego roku przez Walne Zgromadzenie,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego lub nieruchomego,
 4. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, jeśli tak postanowi Walne Zebranie Członków,
 5. zarządzanie funduszami Stowarzyszenia wg planów finansowych przyjętych przez Walne Zebranie Członków,
 6. tworzenie zespołów, komisji  oraz sekcji problemowych i określanie zakresu ich działalności,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich i prowadzenie dokumentacji członkowskiej, występowanie z inicjatywą ustawodawczą oraz opracowanie projektów uchwał i regulaminów,
 8. prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia,
 9. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 10. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 11. opracowanie i składanie sprawozdań na Walne Zebranie,
 12. przestrzeganie regulaminu Zarządu,
 13. przyjmowanie i skreślanie członków,
 14. wykonywanie innych czynności dla osiągania celów Stowarzyszenia.

 

 

§ 28

 1. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 2. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich Członków w sprawach niewymagających działania wspólnego.

 

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech Członków wybranych przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym,
 2. członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w żadnym stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.
 3. kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat,
 4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza,
 5. funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej można pełnić tylko przez kolejne dwie kadencje,
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej muszą spełniać następujące warunki:
 1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków komisji. Uzupełnienia dokonują pozostali Członkowie Komisji Rewizyjnej.

 

§ 30

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzanie kontroli z działalności Stowarzyszenia i szkoły w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku kontroli całokształtu Stowarzyszenia i szkoły ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem rzetelności, celowości i gospodarności,
 2. składanie Zarządowi Stowarzyszenia corocznych uwag o wykonaniu budżetu i wynikach przeprowadzonych kontroli,
 3. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu i przedstawianie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
 4. przedstawianie Zarządowi wyników kontroli wraz z wnioskami,
 5. składanie wniosku o zwołanie zebrania zarządu względnie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

 

§ 31

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób nadużył zaufanie członków Stowarzyszenia.
 4. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej w czasie kadencji może nastąpić poprzez powołanie do Komisji kandydata, który na Walnym Zebraniu uzyskał największą ilość głosów po kandydatach wybranych do Komisji.

 

 

 

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia


§ 32

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
 1. ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
 2. środki pieniężne,
 3. inne prawa majątkowe,
 1. Majątek może służyć wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
 1. opłat wpisowych i składek członkowskich,
 2. darowizn, spadków i zapisów,
 3. dotacji, grantów i ofiarności publicznej,
 4. pożytki płynące z posiadanych praw,
 5. dochodów z ruchomości i nieruchomości będących własnością i w dyspozycji Stowarzyszenia,
 6. dochody z innych praw przysługujących Stowarzyszeniu,
 7. Innych wpływów z działalności statutowej.
 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia z wyjątkiem dotacji na szkołę i kwot przyznanych przez Zarząd na jej działalność.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd do wysokości określonej przez Walne Zebranie Członków.
 5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 6. Stowarzyszenie (reprezentowane zgodnie z § 32 ust.8) może udzielać pełnomocnictw ogólnych, rodzajowych i szczegółowych dowolnym osobom.

 

§ 33

Stowarzyszenie może przyjąć jedynie spadek nieobciążony.

 

§ 34

 1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego Członków, Członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
 2. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich Członków, Członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz Członków, Członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. Zabrania się zakupu towarów  lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Członkowie Stowarzyszenia, Członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe
 

§ 35

 1. Niniejszy Statut może być zmieniany na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej dwóch trzecich liczby członków zwyczajnych.

 

 

 

§ 36

 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej dwóch trzecich liczby członków zwyczajnych.
 2. Likwidatorów wyznacza Walne Zebranie. 
 3. Pozostały po likwidacji majątek lub uzyskane z likwidacji pożytki zostają przeznaczone na rzecz Szkoły w Jurkach lub jej prawnego następcy.

 

§ 37

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 38

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego. Statut został uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 13.12.2012 r.

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach
  Jurki 53
  14-300 Morąg
 • 89 757 51 84
  fax. 89 757 51 84

Galeria zdjęć