Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach

 

Nawigacja

2015/2016

OGŁOSZENIA

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

Jurki, dnia………………………………..

Dyrektor

Niepublicznej  Szkoły Podstawowej

w Jurkach

PODANIE O PRZYJĘCIE DZIECKA DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JURKACH

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka: ……………………………………………………………………………………………………

                                                                                             imię (imiona) i nazwisko

 

urodzonego …………………………………… w …………………………………PESEL ………………………

                                   (data)                               (miejscowość)

 

z dniem 01 września ....................do klasy    pierwszej*/oddziału przedszkolnego* w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jurkach  w roku szkolny.................

 

Adres zamieszkania dziecka: ………………………………………………………………………………………………………………..

Adres zameldowania dziecka: ………………………………………………………………………………………………………………

 

Szkoła*/ przedszkole*/, do której obecnie uczęszcza dziecko………………………………………………………………

 

DANE OSOBOWE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

Imiona i nazwiska matki: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Wykształcenie ………………………………………… Zawód ……………………………………………………………..

Miejsce pracy……………………………………………Telefon kontaktowy: ………………………………………

 

Imiona i nazwiska ojca ………………………………………………………………………………………………………………………..

Wykształcenie ………………………………………… Zawód ………………………………………………

Miejsce pracy…………………………………………...Telefon kontaktowy: ………………………………………

 

 

 

 

  …………………………………….                                               ………….……………………………………

                      (data)                                                             (czytelny podpis rodziców-prawnych opiekunów)

 

 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Jurkach moich danych osobowych ramach działań szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie o działalności statutowej. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y faktu, że przysługuje mi prawo do wglądu do danych osobowych oraz ich poprawienia

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY

Przyjmuję/nie przyjmuję* ucznia …………………………………………………….do klasy Pierwszej/ Oddziału Przedszkolnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jurkach w roku szkolnym.................................

 

 ……………………………………………………..

 (Podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

 

 

 

 

Ta strona może zawierać podstawowe informacje na temat Twojej szkoły. Można je zmienić w każdej chwili. Opis sposobu dokonywania zmian znajduje się tutaj: http://help.edupage.org/